WEBSITE PRIVACY POLICY

Select language to read

Privacy of Your Information

We take appropriate security measures regarding the collection, storage and processing of collected data to protect against unauthorized access, replacement, disclosure or destruction of your personal information (username, password, any personal and non-personal information stored on our Site).

General access to personal information

We do not sell, trade, or rent personal user information. We may share aggregate demographic data, behavioral statistics, and other non-personally identifiable information with our partners and advertisers and other service providers for the purposes described below. We use third-party service providers (such as Google Analytics, etc.) to help us manage our business and the Site or to manage activities on our behalf, such as sending newsletters or conducting statistical and other research for our legitimate business purposes. We may share this information with these third parties for our limited legitimate purposes, provided that you grant us the appropriate permissions, as evidenced by your agreement to this privacy policy.

Changes in privacy policy

We reserve the right, at our discretion, to update this privacy policy at any time. In this case, we will publish a notice on the main page of our site and notify you by e-mail. We encourage users to check this page regularly to stay informed of any changes to how we protect the personal information we collect. By using the Site, you agree to assume responsibility for periodic familiarization with the Privacy Policy and changes to it.

Your agreement to these terms

By using this Site, you agree to this privacy policy. If you do not agree with this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

Disclaimer

Remember, the privacy policy when visiting third-party sites, sites mentioned directly or indirectly in the materials of our site, regardless of the presence of a direct link to these third-party resources, is not covered by this document. The site administration is not responsible for the actions of other websites. When visiting such web resources, we recommend that you familiarize yourself with their privacy policy.

How to contact us

If you have any questions regarding the privacy policy, terms of use of the Site, or other issues related to the site, please contact us at info@maximilian.com.ua

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ UA

Конфіденційність Вашої інформації

Ми вживаємо відповідних заходів безпеки щодо збору, зберігання і обробки зібраних даних для захисту від несанкціонованого доступу, заміни, розкриття чи знищення Вашої особистої інформації (ім’я користувача, пароль, будь-яка інформація особистого і неособистого характеру, що зберігаються на нашому Сайті ).

Загальний доступ до особистої інформації

Ми не продаємо, чи не обмінюємо або не даємо в оренду особисту інформацію користувачів. Ми можемо надавати загальні демографічні дані, поведінкову статистику та інші дані не пов’язані з особистою інформацією, нашим партнерам і рекламодавцям і іншим постачальникам послуг для цілей, описаних нижче. Ми використовуємо сторонніх постачальників послуг (наприклад таких як Google Analitycs і т.п.), щоб допомогти нам керувати нашим бізнесом і Сайтом або керувати діяльністю від нашого імені, наприклад, здійснювати розсилки або проводити статистичні та інші дослідження для наших законних бізнес цілей. Ми можемо ділитися цією інформацією з цими третіми особами для обмежених наших законних цілей за умови, що Ви надаєте нам відповідні дозволи, що підтверджується Вашим згодою з цією політикою конфіденційності.

Зміни в політиці конфіденційності

Ми маємо право на свій розсуд оновлювати дану політику конфіденційності в будь-який час. В цьому випадку ми опублікуємо повідомлення на головній сторінці нашого сайту і повідомимо Вам про це електронною поштою. Ми рекомендуємо користувачам регулярно перевіряти цю сторінку для того, щоб бути в курсі будь-яких змін про те, як ми захищаємо особисту інформацію, яку ми збираємо. Використовуючи Сайт, Ви погоджуєтеся з прийняттям на себе відповідальності за періодичне ознайомлення із Політикою конфіденційності і змінами в ній.

Ваша згода з цими умовами

Використовуючи цей Сайт, Ви погоджуєтесь з цією політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні з цією політикою, будь ласка, не використовуйте наш Сайт.
Ваше подальше використання Сайту після внесення змін до цієї політики буде розглядатися як Ваша згода з цими змінами.

Відмова від відповідальності

Пам’ятайте, політика конфіденційності при відвідуванні сторонніх сайтів третіх осіб, сайтів згаданих прямо або побічно в матеріалах нашого сайту, незалежно від наявності прямого посилання на ці сторонні ресурси, не підпадає під дії даного документа. Адміністрація сайту не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів. Переходячи на такі веб-ресурси рекомендуємо Вам ознайомитися з їх політикою конфіденційності.

Як з нами зв’язатися

Якщо у Вас є будь-які питання стосовно політики конфіденційності, умовами використання Сайту, або інших питань, пов’язаних з сайтом, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: info@maximilian.com.ua

APPS PRIVACY POLICY

Select language to read

This privacy policy describes how we collect, use and protect the information you give us when you install and use our app. Please read this message carefully.

Collection and use of information

We currently do not collect any personal information about users of our app. However, we may collect non-user information, such as device and app usage data, through third-party analytics services. This data is used exclusively to analyze and improve the functionality of the application.

Notice of changes

We may update this privacy policy from time to time. Please check this page to be aware of any changes. We will notify you of any significant changes by posting a new privacy policy on this page or by sending you a notification to your email address.

Contacts

If you have any questions about this privacy policy, please contact us at info@maximilian.com.ua.

Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності описує, як ми збираємо, використовуємо та захищаємо інформацію, яку ви надаєте нам, встановлюючи та використовуючи наш додаток. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цим повідомленням.

Збір та використання інформації

Наразі ми не збираємо жодної особистої інформації про користувачів нашого додатку. Однак, ми можемо збирати некористувацьку інформацію, таку як дані про пристрій та використання додатку, за допомогою сторонніх сервісів аналітики. Ці дані використовуються виключно для аналізу та покращення функціональності додатку.

Повідомлення про зміни

Ми можемо час від часу оновлювати цю політику конфіденційності. Будь ласка, переглядайте цю сторінку, щоб бути в курсі будь-яких змін. Ми повідомимо вас про будь-які значні зміни, розмістивши нову політику конфіденційності на цій сторінці або відправивши вам сповіщення про це на ваш електронний адрес.

Контакти

Якщо у вас виникли запитання щодо цієї політики конфіденційності, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою info@maximilian.com.ua.

COOKIE POLICY

Select language to read

According to the provisions of the law 34/2002 of July 11 "On information services and of electronic commerce", www.maximilian.com.ua (hereinafter - the "Website") notifies its users about the use of cookies, its own and third-party, in order to improve the quality of service provision and use of the website without changing cookie settings automatically implies the user's consent to their installation. If the user does not wish to receive cookies, he must change the settings of his Internet browser to delete cookies from the hard drive of his device, block them or pre-warn about their installation, using the methods suggested at the end of this text.

What are cookies?

These are small files that contain information that helps us understand user behavior while navigating the website and thus work on continuous improvement of the user experience. These files have a retention period that can vary from the time of the user's session to a certain date after which they cease to be valid.

What types of cookies are used on the site and for what purpose?

Mandatory or technical cookies:

These cookies are necessary for the correct use of the website. They grant access to sections with security filters. Without these cookies, some or all services on the site may not be available or may not work properly.

Navigation or analytical cookies:

These cookies collect information about users' website navigation, for example: visited pages, download errors, etc. The information collected in these files is used to improve the quality of navigation by analyzing the data of the use of site visitors, and the main purpose of this process is to improve the efficiency of the website.
The processing of data collected by means of analytical cookies, according to the review of the Working Party of Article No. 29 (European Data Protection Advisory Body), requires the consent of the user, but is very unlikely to be a threat to the privacy of the user, provided that it first-party cookies that process data for statistical purposes only. Asking for user consent when using them is mandatory, and the user must be able to opt out of their installation.

Cookies are functional or for personalization:

Such cookies "remember" information (such as user name, language or region) and more personal information. For example, they allow you to offer personalized information to the user based on data and criteria that have been provided to them voluntarily. These cookies may also be used to save options for text size, font type and other edited sections of the website. In addition, they are used to provide some services requested by the user, such as watching videos or posting comments on a blog. The information collected by this type of cookie may be anonymous and unrelated to the user's actions on other websites.

Advertising cookies:

Currently, the website does not use this type of cookies, the information is informative. Advertising cookies collect information about advertisements displayed during a visit to the website, allowing to adapt advertisements to the device used for browsing and to select advertisements with the help of third parties (contextual advertising servers).

How to change cookie settings in different browsers

You can allow, block or delete cookies on your device by changing your browser settings.
Disabling cookies in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Disabling cookies in Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Disabling cookies in Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

To learn more about Cookies, visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

Політика використання cookie-файлів

Згідно з положеннями закону 34/2002 від 11 липня «Про інформаційні послуги та електронної комерції», www.maximilian.com.ua (далі – «Веб-сайт») сповіщає своїх користувачів про використання cookie-файлів, власних і третіх осіб, з метою поліпшення якості надання послуг, і користування веб-сайтом без зміни налаштувань cookie-файлів автоматично має на увазі згоду користувача на їх установку. У разі якщо користувач не бажає отримувати cookie-файли, він повинен змінити налаштування свого інтернет-навігатора, щоб видалити cookie-файли з жорсткого диска свого пристрою, блокувати їх або попередньо попереджати про їх встановлення, способами запропонованими в кінці даного тексту.

Що таке cookie-файли?

Це невеликі файли, що містять інформацію, яка допомагає нам зрозуміти поведінку користувачів під час навігації по веб-сайту і таким чином працювати над постійним поліпшенням процесу користування. У цих файлів є термін зберігання, який може варіюватися від часу сеансу користувача і до певної дати, після якої вони припиняють дію.

Які типи cookie-файлів використовуються на сайті і з якою метою?

Cookie-файли обов’язкові або технічні:

Ці cookie-файли обов’язкові для правильного користування веб-сайтом. Вони дають право доступу до розділів з фільтрами безпеки. Без цих cookie-файлів деякі або всі послуги на сайті можуть бути недоступними або працювати неправильно.

Cookie-файли навігації або аналітичні:

Ці cookie-файли збирають інформацію про навігацію по веб-сайту користувачів, наприклад: відвідані сторінки, помилки при завантаженні і т.д. Інформація, зібрана в цих файлах, використовується для поліпшення якості навігації за допомогою аналізу даних користування відвідувачів сайту, і головною метою цього процесу є підвищення ефективності роботи веб-сайту.
Обробка даних, зібраних за допомогою аналітичних cookie-файлів, по рецензії Робочої групи статті №29 (Європейський консультаційний орган з питань захисту даних), вимагає згоди користувача, проте з дуже малою ймовірністю може являти собою загрозу для конфіденційності користувача, за умови, що це cookie -файли першої особи, що обробляють дані з виключно статистичними цілями. Запит згоди користувача при їх застосуванні обов’язковий, і користувач повинен мати можливість відмовитися від їх установки.

Cookie-файли функціональні, або для персоналізації:

Такі cookie-файли «запам’ятовують» інформацію (наприклад, ім’я користувача, мову або регіон) і більш особисту інформацію. Наприклад, вони дозволяють пропонувати користувачеві персоналізовану інформацію на основі даних і критеріїв, які були їм надані добровільно. Ці cookie-файли також можуть використовуватися для збереження опцій розміру тексту, типу шрифту та інших редагованих розділів веб-сайту. Крім того, вони використовуються для надання деяких запитуваних користувачем послуг, таких як перегляд відео або публікація коментарів у блозі. Інформація, зібрана цим типом cookie-файлів, може бути анонімною і не має зв’язку з діями користувача на інших веб-сайтах.

Cookie-файли рекламні:

В даний час веб-сайт не використовує цей вид Cookie-файлів, інформація носить ознайомчий характер. Рекламні cookie-файли збирають інформацію про рекламні оголошення, показані під час відвідування веб-сайту, дозволяючи адаптувати рекламу до використовуваного при перегляді пристрою, та здійснювати вибір реклами з допомогою третіх осіб (сервери контекстної реклами).

Як змінювати налаштування cookie-файлів в різних навігаторах

Ви можете дозволити, заблокувати або видалити cookie-файли на своєму пристрої, змінивши настройки браузера.
Відключення cookie-файлів в Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Відключення cookie-файлів в Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Відключення cookie-файлів в Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Щоб дізнатися більше про Cookies, відвідайте www.aboutcookies.org або www.allaboutcookies.org.

Get in Touch

Please, use contact form if have a questions

Contact Details

  • Lead Designer
    Maxim
  • Ukraine
  • Earth, 3rd from Sun